ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ କଲ ବେସିସ୍ ରେ ଭଡାରେ ନିଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର।

ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ କଲ ବେସିସ୍ ରେ ଭଡାରେ ନିଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ କଲ ବେସିସ୍ ରେ ଭଡାରେ ନିଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର।

ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ କଲ ବେସିସ୍ ରେ ଭଡାରେ ନିଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର।

13/09/2019 19/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)