ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବି.ବି.ଆର ଏବଂ ବୁଲ ମଦର ଫାର୍ମ କଟକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ୪୨୪ ତାରିଖ ୧୮.୦୬.୨୦୧୮ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁସାରେ କେତେକ ମାଈ ଓ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ନିଲାମ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ବି.ବି.ଆର ଏବଂ ବୁଲ ମଦର ଫାର୍ମ କଟକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ୪୨୪ ତାରିଖ ୧୮.୦୬.୨୦୧୮ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁସାରେ କେତେକ ମାଈ ଓ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ନିଲାମ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବି.ବି.ଆର ଏବଂ ବୁଲ ମଦର ଫାର୍ମ କଟକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ୪୨୪ ତାରିଖ ୧୮.୦୬.୨୦୧୮ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁସାରେ କେତେକ ମାଈ ଓ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ନିଲାମ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ବି.ବି.ଆର ଏବଂ ବୁଲ ମଦର ଫାର୍ମ କଟକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ୪୨୪ ତାରିଖ ୧୮.୦୬.୨୦୧୮ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁସାରେ କେତେକ ମାଈ ଓ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ନିଲାମ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ

30/06/2018 10/07/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (132 KB)