ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଦାନ ସେବା ନିମନ୍ତେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧକ ପଦାର୍ଥ, ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ନଂ-୧୨୯୩୨ତା :-୧୦.୧୦.୨୦୧୮ରେ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି.

ନିଦାନ ସେବା ନିମନ୍ତେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧକ ପଦାର୍ଥ, ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ନଂ-୧୨୯୩୨ତା :-୧୦.୧୦.୨୦୧୮ରେ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି.
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନିଦାନ ସେବା ନିମନ୍ତେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧକ ପଦାର୍ଥ, ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ନଂ-୧୨୯୩୨ତା :-୧୦.୧୦.୨୦୧୮ରେ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି.

ନିଦାନ ସେବା ନିମନ୍ତେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧକ ପଦାର୍ଥ, ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ନଂ-୧୨୯୩୨ତା :-୧୦.୧୦.୨୦୧୮ରେ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି.

11/10/2018 13/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)