ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନରସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତାମରା ଓ ମାନପୁର ମହାନଦୀ ବାଲୀ ଘାଟ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଲିଜ ସୂତ୍ରେ ନିଲାମ

ନରସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତାମରା ଓ ମାନପୁର ମହାନଦୀ ବାଲୀ ଘାଟ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଲିଜ ସୂତ୍ରେ ନିଲାମ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନରସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତାମରା ଓ ମାନପୁର ମହାନଦୀ ବାଲୀ ଘାଟ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଲିଜ ସୂତ୍ରେ ନିଲାମ

ନରସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତାମରା ଓ ମାନପୁର ମହାନଦୀ ବାଲୀ ଘାଟ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଲିଜ ସୂତ୍ରେ ନିଲାମ

04/11/2019 31/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)