ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କୃଷି ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଟକ ଙ୍କ ପୁରୁଣା ଗାଡି କୁ ମୁଦ୍ରିତ ମୂଲ୍ୟଙ୍କ ବିଶେଷରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆହ୍ଵାନ

କୃଷି ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଟକ ଙ୍କ ପୁରୁଣା ଗାଡି କୁ ମୁଦ୍ରିତ ମୂଲ୍ୟଙ୍କ ବିଶେଷରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କୃଷି ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଟକ ଙ୍କ ପୁରୁଣା ଗାଡି କୁ ମୁଦ୍ରିତ ମୂଲ୍ୟଙ୍କ ବିଶେଷରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆହ୍ଵାନ

କୃଷି ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଟକ ଙ୍କ ପୁରୁଣା ଗାଡି କୁ ମୁଦ୍ରିତ ମୂଲ୍ୟଙ୍କ ବିଶେଷରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆହ୍ଵାନ

26/08/2019 30/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (643 KB)