ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମମତା ଯୋଜନାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସେବା ସଂସ୍ଥାମାନକ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହାନ କରାଯାଉଛି ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମମତା ଯୋଜନାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସେବା ସଂସ୍ଥାମାନକ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହାନ କରାଯାଉଛି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମମତା ଯୋଜନାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସେବା ସଂସ୍ଥାମାନକ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହାନ କରାଯାଉଛି ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମମତା ଯୋଜନାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସେବା ସଂସ୍ଥାମାନକ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହାନ କରାଯାଉଛି ।

09/03/2021 24/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)