ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ୨୦୧୯ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆଠାରେ ପ୍ରଚାର ସଂରଚନା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚୟନ ବିଜ୍ଞାପନର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ୨୦୧୯ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆଠାରେ ପ୍ରଚାର ସଂରଚନା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚୟନ ବିଜ୍ଞାପନର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ୨୦୧୯ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆଠାରେ ପ୍ରଚାର ସଂରଚନା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚୟନ ବିଜ୍ଞାପନର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ୨୦୧୯ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆଠାରେ ପ୍ରଚାର ସଂରଚନା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚୟନ ବିଜ୍ଞାପନର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

04/11/2019 06/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (237 KB)