ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

“ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ-୨୦୧୮ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଅନଲାଇନ ବାୟୋଡେଟା ର ବୈଧତା ଜାଞ୍ଚ ୦୮.୦୬.୨୦୨୧, ୦୯.୦୬.୨୦୨୧, ୧୬.୦୬.୨୦୨୧, ୧୭.୦୬.୨୦୨୧ ଏବଂ ୧୮.୦୬.୨୦୨୧ ରେ ଅନୁଷ୍ଟିତ ହେବ “

“ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ-୨୦୧୮ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଅନଲାଇନ ବାୟୋଡେଟା ର ବୈଧତା ଜାଞ୍ଚ ୦୮.୦୬.୨୦୨୧, ୦୯.୦୬.୨୦୨୧, ୧୬.୦୬.୨୦୨୧, ୧୭.୦୬.୨୦୨୧ ଏବଂ ୧୮.୦୬.୨୦୨୧ ରେ ଅନୁଷ୍ଟିତ ହେବ “
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
“ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ-୨୦୧୮ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଅନଲାଇନ ବାୟୋଡେଟା ର ବୈଧତା ଜାଞ୍ଚ ୦୮.୦୬.୨୦୨୧, ୦୯.୦୬.୨୦୨୧, ୧୬.୦୬.୨୦୨୧, ୧୭.୦୬.୨୦୨୧ ଏବଂ ୧୮.୦୬.୨୦୨୧ ରେ ଅନୁଷ୍ଟିତ ହେବ “

“ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ-୨୦୧୮ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଅନଲାଇନ ବାୟୋଡେଟା ର ବୈଧତା ଜାଞ୍ଚ ୦୮.୦୬.୨୦୨୧, ୦୯.୦୬.୨୦୨୧, ୧୬.୦୬.୨୦୨୧, ୧୭.୦୬.୨୦୨୧ ଏବଂ ୧୮.୦୬.୨୦୨୧ ରେ ଅନୁଷ୍ଟିତ ହେବ “

02/06/2021 30/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)