ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଭିଜ୍ଞ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକା ଚପରାଶୀ (ଏକ) ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଅଭିଜ୍ଞ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକା ଚପରାଶୀ (ଏକ) ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅଭିଜ୍ଞ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକା ଚପରାଶୀ (ଏକ) ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଅଭିଜ୍ଞ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକା ଚପରାଶୀ (ଏକ) ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

15/12/2018 28/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (278 KB)