ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଫର୍ମ

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ମ

Filter Form category wise

ଫିଲଟର

ଫର୍ମ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ବିବରଣୀ ଠିକଣା View / Download
ଜମି ପାସ ବହି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ 19/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ
ବିବିଧ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ 19/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ 19/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (581 KB)
ନିବାସୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ 19/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ
ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ 19/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (578 KB)
ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ 19/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (579 KB)